Informujemy, iż na naszych stronach w celach świadczenia usług stosujemy pliki cookies i podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia, dowiedz się więcej z Polityki Prywatności.
Zamknij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, posiadająca numer NIP 679-30-26-999 oraz numer KRS 0000605523. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków;
  b) przez e-mail: serwis@e-turysta.pl
   
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Administrator danych osobowych wskazuje, że Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  a) w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych na podstawie Twojej zgody – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej zwane jako RODO;
  b) w celu zawarcia umowy o założenie Panelu Klienta na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o prezentację oferty noclegowej – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  d) w celach analitycznych, tj. statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności platformy prezentującej oferty noclegów, ułatwienia korzystania z platformy, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego platformy, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  f) w celu oferowania Ci świadczonych przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   
 3. Kategorie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, a które zebraliśmy nie bezpośrednio od Twojej osoby
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a) podstawowe dane identyfikacyjne;
  b) dane identyfikacyjne o Twojej firmie;
  c) elektroniczne dane identyfikacyjne.
   
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu i którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.  Takimi podmiotami są firma księgowa, kancelaria prawna, firma informatyczna, agencja marketingowa. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  a) Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy o założenie Panelu Klienta przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w celu jej zawarcia.
  b) Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o założenie Panelu Klienta przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  c) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
   
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezprawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo Ci są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
  • sprzeciw marketingowy – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
  • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – masz prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: serwis@e-turysta.pl lub napisz na nasz adres korespondencyjny: e-turysta sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ulica Albatrosów 1, 30 -716 Kraków.
 

I. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych, mająca zastosowanie przy zbieraniu danych osobowych od osoby, której te dane dotyczą
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o założenie Panelu Klienta.
​Jeżeli nie podasz nam danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy o założenie Panelu Klienta.

II. Informacja o źródle danych osobowych, mająca zastosowanie przy zbieraniu danych osobowych pochodzących nie bezpośrednio od Ciebie
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego, a także ze strony internetowej Twojej firmy.

III. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym celu zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką ochrony danych osobowych.

IV. Profilowanie
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie polega na przetwarzaniu Twoich danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji bądź zainteresowań.