Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)
Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan, Olsztyn, ul. Lubelska 47
od 60 zł za osobę Zapytaj o wolne miejsca
Schowek
Dodaj do schowka
Hotel:Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan
Adres:Olsztyn, ul. Lubelska 47
Ilość miejsc:120 miejsc noclegowych, 45 pokoi
Obiekt czynny:przez cały rok
Aktywny wypoczynek:Spływy kajakowe, Wędkarstwo, Żeglarstwo, Paralotniarstwo, Spadochroniarstwo, Szybownictwo, Wypoczynek w siodle, Motocross, Nordic walking, Wędrówki piesze, Trasy rowerowe, Paintball / ASG
  • Obiekt posiada ograniczony wpis teleadresowy. Kontakt z obiektem możliwy wyłącznie przez formularz kontaktowy poniżej. Jeżeli jesteś właścicielem obiektu i chcesz posiadać pełną prezentację, skontaktuj się z obsługą serwisu.
  • Zapytaj o wolne miejsca
Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU
Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny
„ZAJAZD ELJAN”
nad Jeziorem Trackim w OLSZTYNIE ul. Lubelska 47

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty usług.

Organizujemy pobyty integracyjne, poznawczo-szkoleniowe i wychowawcze dla młodzieży i dorosłych z możliwością przygotowania programu podczas pobytu i wypoczynku w Naszym Centrum.

Okres pobytu proponujemy 1-2 tygodnie, ale zawsze zależy on od organizatora.

Zapewniamy i oferujemy:

-- zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienką TV (płaski ekran)-WiFi (24 pokoje, 88 miejsc noclegowych),

-- pełne całodobowe wyżywienie,

-- dwie sale dydaktyczne (rzutnik multimedialny, tablice),

-- parking na samochody osobowe i autokary,

-- teren całodobowo monitorowany, opieka Security,

-- duża tawerna przygotowana do karaoke, dyskotek, grilla,

-- plac zabaw dla dzieci,

-- praktyczną naukę języka obcego poprzez wspólną pracę i zabawę,

-- zwiedzanie miejsc historycznych Warmii i Mazur,

-- spotkania z folklorem i kulturą regionu,

-- spotkania w szkołach z miejscową młodzieżą, seminaria, wykłady, koncerty, dyskusje na interesujące młodzież tematy (polityka, ekologia, UE),

-- imprezy sportowo-rekreacyjne: spływy kajakowe, piesze wędrówki, wycieczki, rejsy statkiem po jeziorach mazurskich (Ostróda, Mikołajki itp), praca z końmi w naszej stadninie, ogniska z pieczeniem kiełbasek, jazda wozem konnym, pływanie kajakami po jeziorze Trackim.

Nasz ''Zajazd ELJAN'' położony jest w zacisznej części Olsztyna, nad brzegiem pięknego 56-hektarowego Jeziora Trackiego i Lasu Miejskiego. Składa się z siedliska , o dużej wartości zabytkowej, jest to ponadstuletni Zespół Dworsko-Folwarczny.

Nasze Centrum to oaza spokoju, która zaprasza na relaks, umożliwia wspaniały wypoczynek i nawiązanie nowych kontaktów.
**************************************************************
Ramowy Program Pobytu w Naszym Centrum

1. Przyjazd – zakwaterowanie i zapoznanie z programem pobytu,

2. Zwiedzanie Olsztyna (proponowane miejca – Zamek, starówka, Planetarium, obserwatorium astronomiczne),

3. Tematyczne zajęcia w grupach:

- edukacyjne (poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej),

- językowe (nauka języków obcych),

- historyczne (poznawanie tradycji i zwyczajów warmińsko-mazurskich),

- ekologiczne (poznawanie przyrody Warmii i Mazur, np. konie, bociany, ryby, zwierzęta leśne i wodne jeziora Trackiego),

4. Wyjazdy w miejsca historyczne:

- Grunwald – miejsce bitwy z roku 1410,

- Malbork – zamek krzyżacki,

- Gdańsk – starówka, Neptun,

- Święta Lipka – sanktuarium,

- Gierłoż – fortyfikacje wojenne z okresu II wojny światowej,

- Olsztynek – skansen budownictwa ludowego,itp.

5. Popołudnia z folklorem: ognisko, muzyka ludowa, pieczenie kiełbasek, przejażdzka wozem konnym lub bryczką, grill,

6. Zajęcia sportowe:

- Krutyńskie spływy kajakowe, tenis stołowy, kręgle, rowery, basen ''AQUAPARK'' około 1 km od Naszego Centrum, jezioro z plażą miejską (ratownicy),

7. Zakończenie – uroczysta kolacja, podsumowanie pobytu.

Ramowe punkty programu ulegją zmianom, w zależności od zapotrzebowania grupy.

Możemy zorganizować transport ; OK ,autobus, mikrobus w zależności od ilości osób w grupie, np. na wycieczki pozamiejscowe .

KONTAKT:
Szczegółowych informacji o dodatkowych atrakcjach, jak również na temat programu i cen udzieli na Państwa życzenie Pilot Wycieczek Zagranicznych, Harcmistrz Polski, wieloletni Pedagog Elżbieta Kończyk.

Adres korespondencyjny
„Zajazd ELJAN”, ul. Lubelska 47, 10-410 Olsztyn

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y!
Warmia and Mazury TOURISM CENTER Individual and Collaboration
" INN Eljan "
Lake Thracian in Olsztyn ul. Lublin 47

We invite and encourage you to take advantage of our wide range of services.

We organize stays integration , cognitive training and education for youth and adults with the possibility to prepare the program during your stay and holiday in our center .

Time period suggest 1-2 weeks , but it always depends on the organizer.

We provide and offer:

- Accommodation in rooms 3 , 4, 5 rooms with bathroom TV (flat screen ) WiFi (24 rooms, 88 beds ) ,

- Full -clock catering ,

- Two classrooms ( overhead projector , tables) ,

- Parking for cars and coaches ,

- The area monitored round the clock care, security ,

- A large tavern prepared for karaoke , discos , barbeques ,

- Children's Playground,

- Practical language learning by working together and having fun,

- Visiting the historical sites of Warmia and Mazury ,

- Meetings with the folklore and culture of the region ,

- Meetings at schools with local youth , seminars , lectures , concerts , discussions on interesting topics young people (politics, ecology , EU )

- Sports and recreational events : canoeing, hiking, boat trips on the lakes of Masuria ( Ostroda, Thanksgiving , etc ) , work with horses at our farm , bonfire with sausages , horse wagon rides , kayaking on the lake Thracian .

Our Eljan '' '' Inn is located in a secluded part of Olsztyn , on the banks of the beautiful 56 -hectare Lake Trotsky and Forest City . It consists of a habitat , a high historical value , it is over one hundred manor- Folwarczny .

Our center is an oasis of calm that invites you to relax, allows a wonderful holiday and make new contacts .
************************************************** ************
Framework Programme Stay at Our Centre

1 Arrival - accommodation and stay familiar with the program ,

2 Walking Olsztyn (proposed Companies to - Castle , Old Town , planetarium , observatory )

3 Thematic group classes :

- Education ( to raise awareness of the European Union ) ,

- Language ( language learning ) ,

- History ( getting to know the traditions and customs of the Warmia- Masurian )

- Ecological ( about nature of Warmia and Mazury , such as horses , storks , fish, forest animals and aquatic lake Thracian )

4 Trips to historical places :

- Grunwald - site of the battle of 1410 ,

- Malbork - Castle of the Teutonic Order ,

- Gdańsk - Old Town , Neptune ,

- Lipka - Sanctuary

- Gierłoż - military fortifications from the Second World War ,

- Olsztynek - open-air museum of folk architecture , etc.

5 Afternoons with folklore : bonfire , folk music, barbecues , or ride a horse wagon rides, BBQ,

6 Sports :

- Krutyńskie canoeing, table tennis, bowling , cycling, swimming Aquapark '' '' approximately 1 km from the center of Our lake with a beach city ( rescuers )

7 Conclusion - gala dinner , a summary of the stay.

Framework program points ulegją change , depending on the demand of the group.

We can arrange transportation ; OK , bus , minibus , depending on the number of people in the group , such as a trip pozamiejscowe .

CONTACT:
Detailed information about additional attractions, as well as on the program and provide prices on your request remote hikes Foreign Polish Scoutmaster , a longtime educat

Address for correspondence
" Inn Eljan ", ul. Lublin 47, 10-410 Olsztyn ,

S E R D E N I C Z E Z A P R A S Z A M Y
Ermland und Masuren TOURISM CENTER Einzel-und Collaboration
"INN Eljan "
See thrakischen in Olsztyn ul. . Lublin 47

Wir laden Sie zu fördern und zu nutzen, unsere breite Palette von Dienstleistungen.

Wir organisieren Aufenthalte Integration, kognitives Training und Ausbildung für Jugendliche und Erwachsene mit der Möglichkeit , das Programm während Ihres Aufenthalts und Urlaub in unserem Zentrum vorzubereiten.

Zeitraum vorschlagen, 1-2 Wochen , aber es kommt immer auf den Veranstalter.

Wir bieten Ihnen und bieten Ihnen:

- Unterkunft in Zimmer 3 , 4, 5 Zimmer mit Bad -TV (Flachbildschirm ) WiFi ( 24 Zimmer , 88 Betten),

- Full -Uhr- Catering,

- Zwei Klassenräume ( Overheadprojektor, Tabellen) ,

- Parkplatz für Autos und Busse ,

- Der Bereich überwacht rund um die Uhr Betreuung , Sicherheit,

- Eine große Taverne vorbereitet für Karaoke, Tanzabende , Grillabende,

- Kinderspielplatz,

- Praktische Sprachlern durch Zusammenarbeit und Spaß haben,

- Besuch der historischen Stätten von Ermland und Masuren ,

- Treffen mit der Folklore und Kultur der Region,

- Treffen an Schulen mit lokalen Jugend , Seminare, Vorträge , Konzerte, Diskussionen über interessante Themen Jugendliche ( Politik, Ökologie , EU)

- Sport und Freizeitveranstaltungen : Kanufahren, Wandern , Bootsfahrten auf den Seen der Masuren ( Ostroda , Thanksgiving, etc.) , die Arbeit mit Pferden auf unserem Hof ​​, Lagerfeuer mit Würstchen , Pferdewagenfahrten, Kajakfahren auf dem See thrakischen .

Unsere Eljan '''' Inn befindet sich in einem abgelegenen Teil des Olsztyn liegt am Ufer des wunderschönen 56 Hektar großen See Trotzki und Forest City . Es besteht aus einem Lebensraum , einen hohen historischen Wert , ist es mehr als hundert Herren Folwarczny .

Unser Zentrum ist eine Oase der Ruhe, die zum Entspannen einlädt , Ihnen einen wundervollen Urlaub und neue Kontakte zu knüpfen .
************************************************** ************
Rahmenprogramm Aufenthalt in unserem Zentrum

1 Anreise - Unterkunft und bleiben Sie mit dem Programm vertraut ,

2 Gehen Olsztyn ( Unternehmen vorgeschlagen , um - Burg , Altstadt, Planetarium , Sternwarte )

3 Thematische Gruppenunterricht :

- Bildung ( um das Bewusstsein der Europäischen Union zu erhöhen ) ,

- Sprache (Spracherwerb ) ,

- Geschichte ( Kennenlernen der Traditionen und Bräuche der Region Ermland -Masuren kennen)

- Ökologische ( über die Natur von Ermland und Masuren , wie Pferde, Störche , Fisch, Waldtiere und Wasser See thrakischen )

4 Ausflüge zu historischen Orten :

- Grunwald - Ort der Schlacht von 1410 ,

- Marienburg - Burg des Deutschen Ordens ,

- Danzig - Altstadt, Neptun,

- Lipka - Sanctuary

- Gierłoż - militärische Festungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg ,

- Olsztynek - Open-Air- Museum der Volksarchitektur etc.

5 Nachmittags mit Folklore : Lagerfeuer, Volksmusik , Grillabende, oder reiten Wagenfahrten , Grillplatz,

6 Sport:

- Krutyńskie Kanu, Tischtennis, Bowling , Radfahren, Schwimmen Aquapark '''' ca. 1 km vom Zentrum von Unser See mit einem Strand- Stadt ( Retter )

7 Fazit - Gala-Dinner , eine Zusammenfassung des Aufenthalts.

Rahmenprogrammpunkteulegją ändern, abhängig von der Nachfrage der Gruppe.

Wir können den Transfer zu vereinbaren ; OK , Bus, Minibus, abhängig von der Anzahl der Personen in der Gruppe, wie eine Reise pozamiejscowe .

Kontakt:
Detaillierte Informationen zu weiteren Attraktionen, wie auch auf dem Programm und bieten Preise für Ihre Anfrage FernwanderungenForeign polnischen Pfadfinderleiter , ein langjähriger Pädagoge

Adresse für die Korrespondenz
" Inn Eljan " , Ul. Lublin 47, 10-410 Olsztyn

S E R D E N Z E I C Z A P R A S Z A M Y

Szczegółowa lokalizacja obiektu w Olsztynie:

Ulica: noclegi ul. Lubelska

Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan — Udogodnienia i wyposażenie

Internet WiFi
Komputer z Internetem
Telewizor / sala telewizyjna
Parking
Restauracja / wyżywienie na miejscu
Dostęp do kuchni
Dostęp do lodówki
Grill / miejsce na ognisko
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Ogród
Plac zabaw dla dzieci
Sprzęt plażowy
Sala konferencyjna
Klimatyzacja

Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan — Rozrywka

Siłownia
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Wypożyczalnia rowerów
Drink bar
Dyskoteka/klub nocny

Rozrywka w okolicy — Olsztyn

SPA w odległości ok. 2 km
Basen kryty w odległości ok. 2 km
Aquapark w odległości ok. 2 km
Sauna w odległości ok. 2 km
Jacuzzi w odległości ok. 2 km
Solarium w odległości ok. 2 km
Gabinet masażu w odległości ok. 2 km
Gabinet odnowy w odległości ok. 2 km
Gabinet kosmetyczny w odległości ok. 2 km
Fitness w odległości ok. 2 km
Kort tenisowy w odległości ok. 2 km
Tenis stołowy w odległości ok. 2 km
Boisko do koszykówki/piłki nożnej w odległości ok. 3 km
Sala sportowa w odległości ok. 2 km
Park linowy w odległości ok. 6 km
Lodowisko w odległości ok. 2 km
Wypożyczalnia sprzętu sportowego w odległości ok. 2 km
Bilard w odległości ok. 2 km
Kręgielnia w odległości ok. 2 km

Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan — Aktywny wypoczynek

Spływy kajakowe
Wędkarstwo
Żeglarstwo
Wypoczynek w siodle
Nordic walking
Wędrówki piesze

Aktywny wypoczynek w okolicy — Olsztyn

Paralotniarstwo w odległości ok. 13 km
Spadochroniarstwo w odległości ok. 13 km
Szybownictwo w odległości ok. 13 km
Motocross w odległości ok. 500 m
Trasy rowerowe w najbliższej okolicy
Paintball / ASG w odległości ok. 10 km
captchazmień obrazek
pola wymagane zostały oznaczone symbolem

Oferty dodatkowe oraz imprezy specjalne

Wesela, Komunie, Chrzciny - Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan

Wesela, Komunie, Chrzciny

Olsztyn, ul. Lubelska 47 (Hotel)
Oferta stała
od 80/os.

Organizujemy wesela z noclegami. OBIEKT GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE położone jest bezpośrednio przy TRASIE E-16 kierunek AUGUSTÓW W OLSZTYNIE nad JEZIOREM TRACK. Jest to ponad 100 letni ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY. z pięknymi starymi obiektami budowanymi z czerwonej cegły , drzewa ; Dęby, Kasztany (100 letnie)- to nasza duma , oczka wodne , fontanny , pergole oraz róże cieszą oczy i wprawjają w odpowiedni nastrój w naszym miejscu. POSIADAMY BAZĘ NOCLEGOWĄ (ponad 88 miejsc), KAŻDY POKÓJ WYPOSAŻONY JEST W ŁAZIENKĘ Z PRYSZNICEM, TV, INTERNET Z TYTUŁU UROCZYSTOŚCI WESELNEJ PARA MŁODA OTRZYMUJE APARTAMENT GRATIS Do dyspozycji gości oddajemy dwie sale ''BIESIADNĄ '' i'' WESELNĄ'', ''TAWERNĘ PIWNĄ ''

więcej
Zajazd ELJAN nad jeziorem Trackim w Olsztynie ul. Lubelska 47

Sylwester 2019/2020

Olsztyn, ul. Lubelska 47 (Hotel)
Oferta stała
od 200/os.

Serdecznie zapraszamy na Sylwestra z zespołem muzycznym. tel. 606 301 348

więcej
Imprezy integracyjne - Zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny - Zajazd Eljan

Imprezy integracyjne

Olsztyn, ul. Lubelska 47 (Hotel)
Oferta stała
od 60/os.

więcej
Pokaż wszystkie
Jeszcze nikt nie polecił tego obiektu.+ Dodaj swoją opinię
Zapytaj o wolne miejsca
od 60 zł za osobę
Dostępne miejsca noclegowe:
Pokój 1-osobowy z łazienką, radio, TVod 86 zł za osobę
Pokój 1-osobowy z łazienką, radio, TV (100 pokojów)od 90 zł za osobę
Pokój z TV, internetem, łazienką. Parking bezpłatny. Teren monitorowany.
Pokój 2-osobowy z łazienką, radio, TVod 86 zł za osobę
Pokój 3-osobowy z łazienką, radio, TV (100 pokojów)86 zł do 100 zł za osobę
Pokoje od 86 zł/osobę brutto, im więcej osób w pokoju - tym taniej.
Pokój 3-osobowy z łazienką, radio, TVod 86 zł za osobę
Pokój 4-osobowy z łazienką, radio, TVod 86 zł za osobę
Apartament 2-osobowy z łazienką, radio, TV (3 apartamenty)140 zł do 160 zł za pokój
Pokój dwuosobowy z TV, internetem, łazienką.
6 x
Domek 6-osobowy z łazienką, radio, TV (2 domki)od 200 zł za całość
Zapytaj o wolne miejsca
Dodaj do schowka
Informacje dodatkowe:
Wyżywienie w cenie: pełne wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje (FB)

Dostępne płatne wyżywienie

śniadania (BB)15 zł
śniadania i obiadokolacje (HB)od 15 zł do 25 zł
pełne wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje (FB)od 45 zł
wyżywienie all inclusive (AI)od 50 zł
obiadyod 20 zł
obiadokolacjeod 20 zł
kolacjeod 15 zł

Akceptujemy karty płatnicze:

Nie akceptujemy zwierząt domowych.