Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)
Camping KAN, Świeszyno 32, 33
od 25 zł za osobę Zapytaj o wolne miejsca
Schowek
Dodaj do schowka
Ośrodek wypoczynkowy:Camping KAN
Adres:Świeszyno 32, 33
Ilość miejsc:120 miejsc noclegowych, 33 pokoje
Obiekt czynny:przez cały rok
Aktywny wypoczynek:Spływy kajakowe, Wędkarstwo, Windsurfing, Żeglarstwo, Trasy rowerowe
  • Obiekt posiada ograniczony wpis teleadresowy. Kontakt z obiektem możliwy wyłącznie przez formularz kontaktowy poniżej. Jeżeli jesteś właścicielem obiektu i chcesz posiadać pełną prezentację, skontaktuj się z obsługą serwisu.
  • Zapytaj o wolne miejsca
Camping KAN
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU
Ośrodek leży nad jeziorem Głębokim (nazywane również Pietrzykowskim), jednym z atrakcyjniejszych akwenów Pojezierza Pomorskiego. Jest to idealne miejsce dla wytrawnych żeglarzy, wędkarzy, grzybiarzy, kajakarzy oraz miłośników wypoczynku nad wodą.
Jeziora:Najbardziej charakterystycznym elementem hydrograficznym gminy Miastko są liczne jeziora .Znajduje się tu 48 jezior o powierzchni ponad 1ha, 28 jezior o pow. 10 ha w tym aż11 lobeliowych na 163. Największe jezioro lobeliowe w Polsce i Europie Środkowej – Jezioro Bobęcińskie Wielkie o powierzchni 524 ha. Do tego ponad 100 jezior o powierzchni poniżej1 ha. Jeziora posiadają szczególne walory krajobrazowe i stanowią dużą atrakcję turystyczną gminy.Rzeki:Polecamy profesjonalnie prowadzone spływy kajakowe: Spływy kajakowe to obcowanie z przyrodą, zabawa na świeżym powietrzu, wieczory przy ognisku. Malownicze tereny Kaszub, Pomorza oraz części Wielkopolski zachęcają do przeżycia fantastycznej przygody, jaką są spływy kajakowe. Organizowane są spływy: - kilkugodzinne - jednodniowe – kilkudniowe - długie wyprawy.

Szlaki dla początkujących i kajakarzy z pociechami – Brda, Zbrzyca, Chocina, Wda, Radew, Pilawa, Gwda.
Szlaki trudniejsze wymagające obycia z kajakarskim rzemiosłem – Wieprza, Słupia, Wierzyca, Drawa.
Szlaki trudne – tylko dla doświadczonych – Łupawa, Łeba, Radunia, Parsęta.
Szlaki rowerowe i piesze:Przez teren gminy Miastko przebiega lub też bierze swój początek szereg znakowanych pieszych szlaków turystycznych, które z powodzeniem nadają się do uprawy turystyki rowerowej. Szlaki te mają zróżnicowany stopień trudności ze względu na ukształtowanie terenu i odległości.

Szlaki Rowerowe:

Czarny 160 km "Na kolejowym szlaku" – Miastko – Bytów -Lębork- Łeba. Na terenie Gminy Miastko szlak nosi nazwę "Do źródeł Wieprzy" 18 km. Miastko – Węgorzynko-Dolsko- Piaszczyna- Głodowo
Żółty 51 km "Dolina Brdy" – Miastko- Starzno- Nowa Brda -Przechlewo. Na terenie Gminy Miastko szlak nosi nazwę "Doliną Brdy do krainy Rummela" 16,5 km Miastko – Pasieka – Kraina Rummela, Dźwierzno- Starzno – Most na Brdzie – Świeszyno.
Niebieski 18 km – Miastko- Wołcza mała- Wołcza Wielka -Miastko
Zielony 19 km – Miastko -Pasieka -Kraina Rummela - Wigwam -Słosinko- Pasieka -Miastko
Czerwony 48 km – Miastko- Wołcza Wielka -Kamnica-Bobięcino- Świerzno- Kawcze – Łodzierz – Miastko
Brązowy 12 km "Do krainy Rummela" – Miastko – Pasieka- jez. Studzieniczno- Pasieka Miastko
Piesze:

Niebieski "Kraina Lasów i Jezior" 112 km – Jasień -Parchowo -Bytów- Miastko – Kamnica – Bobięcino. Na terenie Gminy Miastko szlak nosi nazwę "Ze wschodu na zachód" 28,5 km. Dolsko -Miastko Kamnica -Bobęcino
Czarny 71 km "Doliną Wieprzy i Studnicy" – Słupsk -Korzybie- Kępice -Miastko. Na terenie Gminy Miastko szlak nosi nazwę "Miastecka pętla rowerowa" 29 km. Miastko- Jez. Lednik- Łodzierz – Kawcze-Kawczyn
Zielony 82 km"Krajobrazów młodoglacjalnych" – Miastko – Kołczygłowy- Czarna Dąbrówka -Łeba. Na terenie Gminy Miastko szlak nosi nazwę "Z górki i pod górkę" 26,5 km. Miastko- Kwisno- Żabno Wiatrołom- Laski- szosa Łubno- Miastko
Żółty 51 km "Doliną Brdy" – Miastko- Starzno- Nowa Brda- Przechlewo. Na terenie Gminy Miastko szlak nosi nazwę "Doliną Brdy do Krainy Rummela" 16,5 km. Miastko- Jez. Studzieniczno- Kraina Rummela- Dźwierzno -Starzno- most na Brdzie.
Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza "Zielony Ruczaj"

Obszar "Zielonego Ruczaju" znajduje się na terenie enklawy polno- leśnej o powierzchni 3,35 ha, którą przecina rzeczka Pląsa dopływ Studnicy. Ścieżka znajduje się na terenie miasta w południowej części Miastka.
The resort is located at the Głębokie lake (also called Pietrzykowski), one of the most attractive reservoirs in the Pomeranian Lake District. It is an ideal place for seasoned sailors, anglers, mushroom pickers, canoeists and lovers of relaxation by the water.
Lakes: The most characteristic hydrographic element of the Miastko commune are numerous lakes. There are 48 lakes with an area of ​​over 1 ha, 28 lakes with an area of ​​approx. 10 ha, including 11 lobelia for 163. The largest lobelia lake in Poland and Central Europe - Lake Bobęcińskie Wielkie with an area of ​​524 ha. To this more than 100 lakes with an area below 1 ha. The lakes have special landscape values ​​and are a big tourist attraction of the municipality. Ryki: We recommend professionally conducted canoeing: Canoeing is nature-related, outdoor fun, bonfire evenings. Picturesque areas of Kashubia, Pomerania and parts of Wielkopolska encourage to experience a fantastic adventure, such as canoeing. Trips are organized: - several hours - one-day - several days - long expeditions.

Trails for beginners and canoeists with children - Brda, Zbrzyca, Chocina, Wda, Radew, Pilawa, Gwda.
Difficult routes requiring familiarity with canoeing crafts - Wieprza, Słupia, Wierzyca, Drawa.
Trails difficult - only for the experienced - Łupawa, Łeba, Radunia, Parsęta.
Cycling and walking routes: A series of marked hiking trails run through the area of ​​Miastko commune, which are successfully suitable for cycling tourism. These trails have a varied degree of difficulty due to the terrain and distance.

Bike trails:

Black 160 km "On the railway route" - Miastko - Bytów - Lebork - Leba. In the Miastko Commune, the route is called "To sources of Wieprza" 18 km. Miastko - Węgorzysko-Dolsko- Piaszczyna- Głodowo
Yellow 51 km "Brda Valley" - Miastko- Starzno- Nowa Brda -Przechlewo. In the Miastko commune, the route is called "Brda Valley to the land of Rummel" 16.5 km Miastko - Pasieka - Kraina Rummela, Dźwierzno - Starzno - Most on Brdzie - Swieszyno.
Blue 18 km - Miastko- Wołcza mała- Wołcza Wielka -Miast
Green 19 km - Miastko -Pasieka -Kraina Rummela - Wigwam -Słosinko- Pasieka -Miastko
Red 48 km - Miastko- Wołcza Wielka -Kamnica-Bobięcino- Świerzno- Kawcze - Łodzierz - Miastko
Bronze 12 km "To the land of Rummel" - Miastko - Pasieka- jez. Studzieniczno - Pasieka Miastko
Hiking:

Blue "Land of Forests and Lakes" 112 km - Jasień -Parchowo -Bytów- Miastko - Kamnica - Bobięcino. In the Miastko commune, the route is called "From east to west" 28.5 km. Dolsko -Miastko Kamnica -Bęcęcin
Black 71 km "Wieprza and Studnica Valley" - Słupsk -Korzybie- Kępice -Miastko. In the area of ​​Miastko Commune, the route is called "Miastecka pętla rowerowa" 29 km. Miastko- Jez. Lednik- Łodzierz - Kawcze-Kawczyn
Green 82 km "Young Glacial landscapes" - Miastko - Kołczygłowy - Czarna Dąbrówka - Łeba. In the Miastko Commune, the route is called "Z górki i pod górkę", 26.5 km. Miastko- Kwisno- Żabno Wiatrołom- Laski- road Łubno- Miastko
Yellow 51 km "Brda Valley" - Miastko- Starzno- Nowa Brda- Przechlewo. In the Miastko commune, the route is called "The Brda Valley to the Rummel Land" 16.5 km. Miastko- Jez. Studzieniczno- Kraina Rummela- Dźwierzno -Starzno- bridge on the Brda River.
Nature Trail "Zielony Ruczaj"

The area of ​​"Zielona Ruczaj" is located on the area of ​​a forest-forest enclave with an area of ​​3.35 ha, which is crossed by the Pląs River, the inflow of Studnica. The path is located in the city in the southern part of Miastko.
Das Resort befindet sich am Głębokie-See (auch Pietrzykowski genannt), einem der attraktivsten Stauseen im Pommerschen Seengebiet. Es ist ein idealer Ort für erfahrene Segler, Angler, Pilzsammler, Kanufahrer und Liebhaber der Entspannung am Wasser.
Lake: Das charakteristischste Element der Hydrografie Gemeinde Miastko gibt viele Seen hier .Znajduje 48 Seen, die größer als 1 ha, 28 Seen der Region. 10 Hektar, darunter AZ11 Lobelia auf Lobelia 163. Der größte See in Polen und Mitteleuropa - Bobęcińskie Big Lake Fläche von 524 Hektar. Zu diesen mehr als 100 Seen mit einer Fläche unter 1 ha. Seen haben eine besondere Landschaft und sind eine wichtige touristische Attraktion gminy.Rzeki: Wir haben eine professionell geführte Kajak empfehlen: Kanu fahren durch das Feuer mit der Natur, Outdoor-Spaß, abends Zwiesprache. Malerische Gegenden von Kaschubien, Pommern und Teilen Wielkopolskas laden zu einem fantastischen Abenteuer wie Kanufahren ein. Ausflüge werden organisiert: - mehrere Stunden - eintägige - mehrere Tage - lange Expeditionen.

Trails für Anfänger und Kanufahrer mit Kindern - Brda, Zbrzyca, Chocina, Wda, Radew, Pilawa, Gwda.
Schwierige Routen, die mit dem Kanufahren vertraut sind - Wieprza, Słupia, Wierzyca, Drawa.
Trails schwierig - nur für die erfahrenen - Łupawa, Leba, Radunia, Parsęta.
Rad- und Wanderwege: Eine Reihe markierter Wanderwege führen durch das Gebiet der Gemeinde Miastko, die sich erfolgreich für den Fahrradtourismus eignen. Diese Wege haben aufgrund des Geländes und der Entfernung einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad.

Fahrradrouten:

Schwarz 160 km "Auf der Eisenbahnstrecke" - Miastko - Bytów - Lebork - Leba. In der Kommune Miastko heißt die Route "Zu Quellen von Wieprza" 18 km. Miastko - Węgorzysko-Dolsko-Piaszczyna- Głodowo
Gelb 51 km "Brda-Tal" - Miastko- Starzno-Nowa Brda -Przechlewo. Pasieka - - Land Rummel, Dźwierzno- Starzno - Brücke auf dem Fluss Brda - Świeszyno In der Gemeinde Miastko Weges ist das "Tal des Flusses Brda in das Land des Rummels" 16,5 km Miastko genannt.
Blau 18 km - Miastko- Wołcza mała- Wołcza Wielka -Miast
Grün 19 km - Miastko -Pasieka -Kraina Rummela - Wigwam -Słosinko- Pasieka -Miastko
Red 48 km - Miastko- Wołcza Vereinigte -Kamnica-Bobięcino- Świerzno- Kawcza - Łodzierz - Miastko
Bronze 12 km "Zum Land Rummel" - Miastko - Pasieka- jez. Studzieniczno - Pasieka Miastko
Wandern:

Blaues "Land der Wälder und Seen" 112 km - Jasień -Parchowo -Bytów- Miastko - Kamnica - Bobięcino. In der Gemeinde Miastko heißt die Strecke "Von Ost nach West" 28,5 km. Dolsko -Miastko Kamnica -Bęcęcin
Schwarz 71 km "Wieprza und Studnica Tal" - Słupsk-Korzybie-Kępice -Miastko. In der Umgebung der Gemeinde Miastko heißt die Route "Miastecka pętla rowerowa" 29 km. Miastko- Jez. Lednik- Łodzierz - Kawcze-Kawczyn
Grün 82 km "Junge Gletscherlandschaften" - Miastko - Kołczygłowy - Czarna Dąbrówka - Łeba. In der Gemeinde Miastko heißt die Strecke "Z górki i pod górkę" (26,5 km). Miastko-Kwisno-Żabno Wiatrołom- Laski-Straße Łubno-Miastko
Gelb 51 km "Brda-Tal" - Miastko- Starzno-Nowa Brda-Przechlewo. In der Gemeinde Miastko heißt die Strecke "Brda-Tal bis Rummel-Land" 16,5 km. Miastko- Jez. Studzieniczno - Kraina Rummela - Dźwierzno - Starzno - Brücke auf der Brda.
Naturlehrpfad "Zielony Ruczaj"

Der Bereich „Green Ruczaj“ befindet sich in der Enklave polno- Wald mit einer Fläche von 3,35 Hektar, die den Fluss Zufluss Studnica Plas kreuzt. Der Weg befindet sich in der Stadt im südlichen Teil von Miastko.
Курорт расположен на озере Глобоки (также называемом Pietrzykowski), одном из самых привлекательных водоемов в Поморском озере. Это идеальное место для опытных моряков, рыболовов, сборщиков грибов, байдарочников и любителей отдыха у воды.
Озера: Наиболее характерным гидрографическим элементом общины Мястко являются многочисленные озера. Есть 48 озер с площадью более 1 га, 28 озер с площадью ок. 10 га, в том числе 11 лобелий на 163. Самое большое озеро лобелии в Польше и Центральной Европе - озеро Бобьчиньские Вельки с площадью 524 га. На это более 100 озер площадью менее 1 га. Рыки: Мы рекомендуем профессионально проведенные каноэ: каноэ - это природа, развлечения на свежем воздухе, вечери с кострами. Живописные районы Кашубии, Поморья и частей Великой Польши поощряют фантастические приключения, такие как гребля на каноэ. Организуются экскурсии: - несколько часов - однодневные - многодневные экспедиции.

Трейлы для новичков и байдарочников с детьми - Брда, Збжица, Хосина, Вда, Радью, Пилава, Гвда.
Трудные маршруты, требующие знакомства с каноэ-ремеслами - Вьеппза, Слупия, Вершица, Рина.
Трейды сложны - только для опытных - Юпава, Леба, Радуния, Паршута.
Велосипедные и пешеходные маршруты: по районам коммуны Мястко проходит серия отмеченных пешеходных маршрутов, которые успешно подходят для велотуризма. Эти тропы имеют разную степень сложности из-за рельефа и расстояния.

Велосипедные маршруты:

Черный 160 км «На железнодорожном пути» - Мястко - Бытов - Леборк - Леба. В коммуне Мястко маршрут называется «Источникам Виццы» 18 км. Мястко - Węgorzysko-Dolsko-Piaszczyna- Głodowo
Желтый 51 км «Долина Брда» - Мястко-Звездо-Нова Брда -Причелево. В муниципалитете Miastko тропа называется «Долина реки Brda к земле Rummel» 16,5 км Мястко - Пасека - Land Раммел, Dźwierzno- Starzno - Мост на реке Брда - Świeszyno.
Синий 18 км - Miastko- Wołcza mała- Wołcza Wielka -Miast
Зеленый 19 км - Мястко-Пасиека -Крайна Руммела - Вигвам -Слосинько-Пасиека -Мястко
Красный 48 км - Miastko-Wołcza Wielka -Камница-Бобычино-Świerzno-Kawcze - Łodzierz - Мястко
Бронза 12 км «К земле Руммель» - Мястко - Пасиека. Студжиенично - Пасиека Мястко
Туризм:

Голубая «Земля лесов и озер» 112 км - Ясинь -Парчово -Битвув-Мястко-Камница-Бобийчино. В коммуне Мястко маршрут называется «С востока на запад» - 28,5 км. Долско-Миастко Камница -Бенчин
Черные 71 км "Вьепза и Долина Студница" - Слупск -Коржиби-Киспиц-Миастко. В районе коммуны Мястко маршрут называется «Miastecka pętla rowerowa» 29 км. Мястко-Джез. Ледник-Łodzierz - Kawcze-Kawczyn
Зеленый 82 км «Южные ледниковые ландшафты» - Мястко - Кольчигловы - Чарна Данбрувка - Жеба. В коммуне Мястко маршрут называется «Z górki i pod górkę», 26,5 км. Мястко-Квисно-Вабно Wiatrołom-Laski- дорога Łubno- Miastko
Желтый 51 км «Долина Брда» - Мястко-Звездо-Нова Брда-Пршелево. В коммуне Мястко маршрут называется «Долина Брда до Земли Руммель» 16,5 км. Miastko-Jez. Studzieniczno-Kraina Rummela- Dźwierzno -Starzno-мост на реке Брда.
Природная тропа "Zielony Ruczaj"

Площадь «Зелена Ручай» расположена на территории лесного анклава площадью 3,35 га, который пересекает река Понс, приток Студницы. Путь расположен в городе в южной части города Мястко.

Camping KAN — Udogodnienia i wyposażenie

Telewizor / sala telewizyjna
Parking
Restauracja / wyżywienie na miejscu
Dostęp do kuchni
Ogród
Plac zabaw dla dzieci
Sala konferencyjna

Camping KAN — Rozrywka

Basen otwarty
Sauna
Solarium
Fitness
Siłownia
Boisko do koszykówki/piłki nożnej
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Wypożyczalnia rowerów
Drink bar
Dyskoteka/klub nocny

Camping KAN — Aktywny wypoczynek

Spływy kajakowe
Wędkarstwo
Windsurfing
Żeglarstwo

Aktywny wypoczynek w okolicy — Świeszyno

Trasy rowerowe w odległości ok. 1 km
captchazmień obrazek
pola wymagane zostały oznaczone symbolem

Oferty dodatkowe oraz imprezy specjalne

Zabawa Andrzejkowa - Camping KAN

Zabawa Andrzejkowa

Świeszyno 32, 33 (Ośrodek wypoczynkowy)
Oferta stała
od 120/os.

więcej
kolonie, obozy - Camping KAN

kolonie, obozy

Świeszyno 32, 33 (Ośrodek wypoczynkowy)
Oferta stała
90 - 110/os.

więcej
Sylwester - Camping KAN

Sylwester

Świeszyno 32, 33 (Ośrodek wypoczynkowy)
Oferta stała
od 180/os.

więcej
Pokaż wszystkie
Jeszcze nikt nie polecił tego obiektu.+ Dodaj swoją opinię
Zapytaj o wolne miejsca
od 25 zł za osobę
Dostępne miejsca noclegowe:
10 x
Studio 10-osobowe z łazienką, TV (3 studia)od 25 zł za osobę
Domek 3-osobowy z łazienką, TV (10 domków)100 zł do 120 zł za pokój
5 x
Domek 5-osobowy z łazienką, TV (15 domków)25 zł do 60 zł za osobę
6 x
Domek 6-osobowy z łazienką, TV (6 domków)35 zł do 40 zł za osobę
6 x
Camping (przyczepa campingowa) 6-osobowe z łazienką, TVod 250 zł za całość
Zapytaj o wolne miejsca
Dodaj do schowka
Informacje dodatkowe:

Dostępne płatne wyżywienie

śniadania (BB)od 15 zł
śniadania i obiadokolacje (HB)od 35 zł
pełne wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje (FB)od 50 zł

Akceptujemy zwierzęta domowe (cena za zwierzę: 30 zł)